Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. 2018-05-15

Så här behandlar LEVA i Lysekil AB dina personuppgifter

LEVA i Lysekil AB: (”LEVA”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) (benämnd ”tillämplig dataskyddslagstiftning”).

LEVA värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka Datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Denna Integritetspolicy beskriver hur LEVA behandlar dina personuppgifter.
Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

LEVA i Lysekil AB, org.nr. 556508-3440 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Hur får LEVA dina personuppgifter?

LEVA samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis tecknar abonnemang gällande elnät, vatten eller fjärrvärme, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan, tecknar elavtal, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.
LEVA behandlar även personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. Personuppgifterna kan komma från exempelvis elinstallatörer, Skatteverket eller Lantmäteriet.

LEVA behandlar de personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av LEVA (t.ex. via cookies, se punkt nedan).

Vilket ändamål har LEVA med personuppgiftbehandlingen?

LEVA behandlar dina personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig. LEVA kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. LEVA behandlar även personuppgifter när det är nödvändigt för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av LEVA för bland annat följande ändamål:

  • hantera och administrera kundserviceärenden
  • hantera och administrera byte/underhåll av mätare på el, fjärrvärme och vatten
  • kunna mäta din förbrukning av el och/eller fjärrvärme
  • kunna förse anläggningar med el, fjärrvärme och/eller vatten
  • kontaktuppgifter
  • erbjuda användare behörighet till ”Mina sidor”
  • administrera autogiro- och e-fakturaansökningar
  • använda som underlag vid fakturering och bokföring
  • hantera och administrera arbetsansökningar
  • för statistisk och analysändamål

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av LEVA, dess dotterbolag och LEVA:s personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av LEVA:s rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför LEVA.

Överför vi personuppgifter till tredjeland?

LEVA överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge behandlar LEVA dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. LEVA behandlar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för LEVA, vilka innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter. Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer av rättslig förpliktelse enligt Bokföringslagen.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

  • Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Begäran skall göras skriftligen och vara undertecknad av den som begär att få reda på sina uppgifter. LEVA skickar svar till den adress som finns registrerad hos LEVA.
  • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
  • Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
  • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och lagar gällande el, vatten och fjärrvärme. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
  • Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
  • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte LEVA bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss

Är du inte nöjd med vår behandling av dina personuppgifter och/eller de svar du fått av oss, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Hur skyddas dina uppgifter?

LEVA arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande tillämplig dataskyddslagstiftning.

Cookies

LEVA använder så kallade ”cookies” för att funktioner och tjänster på www.levailysekil.selänk till annan webbplats ska fungera på rätt sätt.

Kontaktinformation

info@levailysekil.se

LEVA i Lysekil AB
Box 36
453 21 LYSEKIL

 

KONTAKTPERSON
DOKUMENT
LÄNKAR