När du ska gräva

Innan du börjar med grävning, pålning och borrning mm, glöm inte att beställa ledningsutsättning i god tid. Tänk på att en avgrävd ledning kan drabba fler än dig och att du får betala våra kostnader för reparation och återställning! Se även vad som gäller för respektive verksamhet nedan.

Vi anvisar gratis LEVAs elkablar, fjärrvärmerör och VA-ledningar. Vill du ha egna kablar, metallrör eller liknande anvisade, går även det bra men mot en avgift.

För att vara garanterad en utsättning när du vill ha den måste beställningen vara oss tillhanda minst 5 arbetsdagar före arbetet skall ske.

Vi finns på Ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Här gör du din beställning om utsättning)

Anmälan om skador/vattenläcka mm skall ske omgående på telefon 0523-66 78 22

Fjärrvärme:

Allmänt:

Fjärrvärmen består av ett alternativt två parvis isolerade rör. I framledningen pumpas ett överhettat vatten med max 120 grader och under högt tryck. Fjärrvärmeledningarna är oftast markerade med ett lila markeringsband/nät över ledningarna.

Vattnet i fjärrvärmeledningen är färgsatt med Pyranin, som ger ett grönt vatten. Pyranin är ofarligt.

Risker:

På grund av den höga temperaturen och trycket som finns i ledningarna kan skadade ledningar innebära skållningsrisk och därmed utgöra en allvarlig fara för schaktspersonal och andra.

Förläggningsdjup:

Fjärrvärmeledningar ligger på ett djup av 0,3 m eller mer. Det kan förekomma avvikelser avseende djupet. Därför måste du alltid vara försiktig när du gräver i närheten av ledningarna.

Maskinschakt:

Maskinschakt får inte ske närmare ytterkant ledning än 1,0 meter. Om ledningen frilagts genom handschakt får maskinschakt ske intill 0,5 meter från ledningarna.

Friläggning:

Vid all friläggning av fjärrvärmeledningar samt vid återfyllnad av schakt för frilagda ledningar, kontakta LEVA 0523-66 78 00, dagtid. Friläggningen ska alltid ske genom handschakt innan maskinarbete påbörjas. All schakt 0,5 meter från frilagda ledningar skall ske för hand och med stor försiktighet

Parallellschakt:

När parallellschakt grävs längs fjärrvärmeledningar mer än 2 meter finns risk för att ledningarna bågnar, kontakta därför alltid LEVA vid parallellschaktning på telefon 0523-66 78 00, dagtid.


Elnät:

Risker:

Skadad kabel får inte vidröras. Det kan vara förenat med livsfara. Området ska spärras av och bevakas tills dess att LEVA kommit till platsen.

Förläggningsdjup:

Elkablar ligger normalt på ett djup av 0,3 m eller mer. Det kan förekomma avvikelser avseende djupet. Därför måste du alltid vara försiktig när du gräver i närheten av ledningarna.

Maskinschakt:

Maskinschakt får inte ske närmare korsande kablar, belysningsstolpar, ledningsstolpar, stag eller kabelskåp än 1 meter. Om korsande kablar frilagts genom handschaktning får maskinschakt ske 0,5 meter från frilagd kabel.

Vid schaktning parallellt med kabelstråk får maskinschakt inte ske närmare än 1 meter från befintlig kabel. Om kabeln frilagts genom handschaktning får maskinschaktning ske intill 0,5 meter från frilagd kabel. Eventuella åtgärder som exempelvis upphängning av kablar, skyddsinklädning mm anvisas av LEVA.

Längre avstånd än 1m för maskinschakt kan vara aktuellt i vissa fall, detta meddelas i så fall vid kabelutsättningen.

Friläggning/ Flytt av kabel:

Friläggning av kabel skall alltid ske med handschakt.

Om kabel behöver flyttas skall alltid LEVA kontaktas på 0523-66 78 00,dagtid. Elkablar får aldrig flyttas eller böjas innan behörig personal från LEVA är på plats. Eventuellt måste kabeln göras spänningslös. Om och när det går att flytta eller böja kabeln avgör LEVA.


VA:

Allmänt:

Du som skall göra markarbeten har alltid ansvar att kontrollera så att det inte finns ledningar marken där du skall gräva, trycka eller borra. Detta för att undvika en vattenläcka eller liknande.

Risker:

Trycksatta ledningar : Uppkommen skada vid grävning, tryckning eller borrning kan orsaka stora vatten/avlopps läckor och brist på vatten kontaminering mm.

Förläggning djup:

Va ledningar ligger på ett djup av 05.m – 5.0m. Det kan förekomma lokal avvikelse. Du måste alltid vara försiktig när du gräver eller utför tryckning borrning i närheten av ledningarna

Maskinschakt:

Maskinschakt, tryckning eller borrning får inte ske närmare ytterkant ledning 1.5 meter. Om ledningen frilagts genom handschaktning får maskinschakt ske intill 0.5m från ledningarna

Parallellschakt:

När parallellschakt grävs längs VA-ledningar mer än 2 meter finns risk för att ledningarna kollapsar. Kontakta alltid Leva på 0523-66 78 00 när ni schaktar trycker eller
borrar i närheten av ledningarna.Bergvärme

Installation av bergvärme ska anmälas till miljöenheten på Lysekils kommun i god tid innan installationen ska utföras.

Tips på vad man behöver tänka på vid installation finns i ett informationsblad från Miljösamverkan Västra Götaland, se Lysekils kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastighetsägaren ska delge information till borr- och installationsentreprenören.

Borrning i berg genererar ett borrdamm uppslammat i vatten. Detta "borrkax" måste sedimentera innan vattnet kan ledas ut i recipienten. Borrkaxet ska ledas till en container där sedimentering sker. Vattnet som rinner ur containern ska släppas ut på mjukgjord mark, grus eller gräs. Finns inte denna möjlighet ska två stycken seriekopplade containrar användas för sedimentering.

Vattnet kan sedan ledas till dagvattenledning. Det är mycket viktigt att vattnet inte innehåller osedimenterat stenmjöl från borrhålet. Detta kan slamma igen dagvattenledningarna och förorena recipienten.