Så fungerar elnätet

El kan inte lagras, utan måste produceras i samma stund som den konsumeras. Det ställer i sin tur stora krav på systemet för energiförsörjning.

Hur mycket el som produceras avgörs av efterfrågan från elhandelsbolagen. Fortfarande är vattenkraft och kärnkraft de dominerande energikällorna för vår elproduktion, men de kompletterande energislagen blir allt fler.

På sin väg från kraftverket till ditt eluttag passerar elen fyra olika nät.

  1. Stamnätet transporterar ut elen i landet från kraftverken. Stamnätets långa luftledningar är navet i systemet. De ägs av statliga Svenska Kraftnät och här kan spänningen vara så hög som 400 000 volt.
  2. Regionnätet leder sedan elen vidare, men först sedan spänningen sänkts till 40 000-130 000 volt i en transformator. Regionnäten ägs i huvudsak av de tre stora nätbolagen – Vattenfall, E.ON och Ellevio. Här transporteras elen till stora förbrukare (industrier) eller vidare till det lokala nätet.
  3. I mellanspänningsnätet har spänningen transformerats ner till 10 000-20 000 volt. Det här nätet ägs av ditt nätbolag, till exempel LEVA. Dessa ledningar grävs ofta ner som jordkabel där det är möjligt.
  4. Lågspänningsnätet är slutligen de allra minsta ledningarna in till ditt hus. Här är spänningen 400 volt. Även dessa ledningar ägs av ditt nätbolag.

Nätbolagen har monopol på sin marknad. Det innebär att du som kund inte kan välja nätbolag. För att säkerställa att marknaden ändå fungerar har Energimyndigheten till uppgift att övervaka att du som kund får skäliga villkor och priser.